piątek, 22 lipca 2016

Krzyż pokutny

Granitowy krzyż w formie krzyża maltańskiego, Gola Świdnica. Krzyż pokutny?
Krzyż koło Goli Świdnickiej
Krzyż pokutny. Pisząc o krzyżach pokutnych na terenie Polski zacząć trzeba od stwierdzenia, iż temat jest tak zmitologizowany, przekłamany oraz zaniedbany, że próby racjonalnego podejścia do tego ciekawego, zarówno historyczno-prawnego jak i  z zakresu współczesnej antropologii kulturowej, zjawiska, są i długo jeszcze będą wołaniem na puszczy. Ale próbować trzeba. Czym zatem jest krzyż pokutny i czy w ogóle istnieje takie zjawisko skoro nawet  nazwa jest według niektórych nieporozumieniem i promowana jest w zamian "krzyż pojednania".
- Krzyż w Psarach koło Oławy.Bibliografia 

 • Adamska, Dagmara. Nocuń, Przemysław.   Czu troste und czu hulffe des zele. Późnośredniowieczne ugody kompozycyjne z terenu Śląska.  Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. 2004, T. 59, Z. 2,  s. 111-139. +   

 • Adamska, Dagmara. O wołowskim staroście Janie von Debitsch w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych. W: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych. Wrocław: 2006, s. 515-523. +

 • Błaszczyk, Stanisław.  Pokutne pomniki kamienne województwa leszczyńskiego w świetle dawnego prawa, zwyczajów i legend. W: Rocznik Leszczyński 1982, R 6.

 • Baldy, K. Kledzik M.  Przydrożne miejsca kultu religijnego i małe pomniki architektury w Górach Stołowych.  Szczeliniec,  nr 5. 2001,  s. 169-185 (c. 42 z)
 • Bródka, Sylwia & Uryasz, Katarzyna.  Krzyże kamienne w krajobrazie kulturowym Dolnego Śląska oraz ich znaczenie turystyczne(przykład powiatu świdnickiego). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Sosnowiec: 2013, T. 19, s. 73–87. +

 • Chrzanowski, Tadeusz & Kornecki, Marian. Sztuka Śląska Opolskiegood średniowiecza do końca w. XIX. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 68 i 456-457. +

  Dobrzyniecki, Arkadiusz. Kamienne płyty z rytem krzyża. Przydrożne Pomniki Przeszłości. Świdnica: z. 9, 1989, s. 2-16.

 • Dobrzyniecki, Arkadiusz. Tzw. krzyże i kapliczki pokutne - zarys problematyki badawczej.  Pomniki Dawnego Prawa. Wrocław: Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa, 2008,  1,  s. 68-70. 

 • Dobrzyniecki, Arkadiusz.  Dlaczego nie - pokutne?  Problem funkcji kamiennych krzyży na Ziemi Świdnickiej.  W: Rocznik świdnicki 2009.  Świdnica: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej, 2010, s. 7-21. +Dobrzyniecki, Aleksander.   Krzyże i kapliczki pokutne ziemi złotoryjskiej - historia pewnego mitu. Pomniki Dawnego Prawa . Wrocław: Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa, 2010, 11-12, s. 32-37. +

 • Hanulanka, Danuta. Recenzja: Andrzej Scheer, Krzyże pokutne Ziemi Świdnickiej. Pomniki Dawnego Prawa. Wrocław: Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa, 2009, 5, s. 60-69. 

 •  Hellmich, Max. Steinerne Zeugen mittelalterlicher Gerichtsbarkeit in der Grafschaft Glatz. Guda Obend! Heimatliches Jahrbuch für die Grafschaft Glatz und ihre Nachbargebiete, Jg. 9, 1919.
 •  Hellmich, Max. Steinerne Zeugen des mittelalterlichen Rechts in Schlesien. Steinkreuze, Bildstöcke, Staupsäulen, Galgen, Gerichtstiche. Liegnitz: 1923 c+
 • Heś, Robert. Za duszę zamordowanego. Gazeta Rycerska. 2003, nr 3, s. 43-46. +

 • Heś, Robert.  Kamienny krzyż w Kijowicach. Pomniki Dawnego Prawa . Wrocław: Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa, 2008, 1,  s. 29-35.  +

 • Heś, Robert.  Kamienne krzyże z okolic Strzelina i Oławy znakami granicznymi joannitów?.  Pomniki Dawnego Prawa. Wrocław: Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa, 2009, 6, s. 24-35.

  Heś, Robert. Trzy kamienne pomniki dawnego prawa z okolic Świdnicy, czyli rzecz o pułapkach interpretacyjnych czyhających na badaczy. Rocznik Świdnicki T 37 (2009). Świdnica: 2010, s. 32-41.

  Jaworski, Krzysztof. Wczesne średniowiecze. W: Archeologia Górny Śląsk. Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, 2013,  s. 165-192. +

 • Kar system w dawnym prawie polskim. W: Mała encyklopedia prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. +
 • Kaszuba, Elżbieta, red. Inwentaryzacja dóbr kultury materialnej we wsi Pszenno. Uniwersytet Wrocławski, 2009. +

  Klementowski, Marian Lech. O pojednaniu w zabójstwie w środkowoeuropejskich państwach w średniowieczu. Rejent. 1996, 7-8,  s. 104-128. +

 • Komoniecki. Andrzej. Chronografia albo dziejopis żywiecki wyd. przez  Stanisława Grodziskiego i Irenę Dwornicką. Żywiec: Towarzystwo Ziemi Żywieckiej, 1987. +
  * Komorowski, Witold.  Kamienne krzyże i kapliczki na Dolnym Śląsku. Polkowice: Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki,  2014 .  +

 • Kuriański, Mieczysław.  Z historii krzyży kamiennych ze szczególnym uwzględnieniem krzyży pokutnych : dolnośląskie paradygmaty.  Seculum Christianum. Warszawa:  Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  2009,  T. 16, nr 1, s. 75-89.  +

 • Lechowicz, Zbigniew.  Archeologiczny przyczynek do problematyki tzw. krzyży pokutnych.  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica.  Łódź: 1983, nr 4,  s. 131-138. +

 • Lorenc, Marek & Nocuń, Przemysław. Prawo wykute w kamieniu. Wiedza i Życie. 2011, 1. + 

 • Łuczyński, Romuald. Kilka uwag o krzyżach pokutnych i pamiątkowych. Karkonosze: Kultura i Turystyka. 1996, 1 (207), s. 5. +

 • Łysiak, Wojciech.   Zaklinanie śmierci : śmierć i pokuta w dawnym Księstwie Pomorskim. Poznań: Wydawnictwo Eco, 2000. 

 • Łysiak, Wojciech. Nieistniejący pomnik mordercy w Strachominie.  Koszalińskie Zeszyty Muzealne. 2001, T. 23, s. 55-64. +

 • Maciejewska, Beata. Krzyże pokutne. W: Encyklopedia Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006. +
 • Maisel, Witold.  Krzyże pokutne. W: Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań: PWN, 1982, s. 164-166. +

 • Maisel, Witold. Krzyż pokutny. W: Archeologia prawna Europy. Warszawa-Poznań: PWN, 1989, s. 182. +

 • Małecki, Marian. Krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej.  Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2000.  +

 • Manikowska, Halina.  Koszty pielgrzymki Piotra Rindfleischa, kupca wrocławskiego, do Ziemi Świętej w 1496 r.  W: Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej. Wrocław-Praha: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Archeologicky Ustav AVC R, 2003,  s. 265-269. 

 • Milka, Józef. Kamienne pomniki średniowiecznego prawa. Wrocław: Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1979.  +

 • Nawrocka, Agnieszka.  Kamienne krzyże - pomniki dawnego prawa.  Świdnica: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Świdnicy, 2015. +

 • Nocuń Przemysław, Zabytki jurysdykcji karnej w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Wrocławiu w ujęciu archeologii historycznej. Wratislavia Antiqua. Studia do Dziejów Wrocławia. 6, Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego, Wrocław: 2004, s. 25-40.  +

 • Pokuta kościelna, pokora. W: Mała encyklopedia prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. +
 • Radecki, Aleksander. Krzyże pokutne. W: Aspekt pasyjny pobożności ludowej na przykładzie dawnych i współczesnych kalwarii w archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (rozprawa doktorska), 2006,  s. 193-194. +

 • Stojer, Joanna. Narzędzia zbrodni na krzyżach pokutnych. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii. 2007, LVII, s.  326-330. +

 • Scheer, Andrzej. Krzyże pokutne ziemi świdnickiej.  Świdnica:  Towarzystwo  Regionalne Ziemi Świdnickiej, 1987. +

 • Szczęsny, Krzysztof.  Średniowieczne krzyże pokutne i komemoratywne na Górnym Śląsku. W:  O sztuce Górnego Śląska i przyległych ziem małopolskich. Katowice: 1993, s. 61-76.  +

 • Świerczek, Józef.  Krzyże pokutne na terenie diecezji katowickiej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne. 1990-91,  XXIII/XXIV, s. 277-284. +

 • Wojecki, Mieczysław i in. Szlakiem krzyży pokutnych po obu stronach Odry. Kamienne zabytki dawnego prawa. Informator-przewodnik turystyczny terenu Euroregionu-Sprewa-Nysa-Bóbr.  Zielona Góra: Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "Lotur". + 

  Wojtucki, Daniel.  Pamiątkowe krzyże w Batorowie i Międzylesiu na ziemi kłodzkiej. Pomniki Dawnego Prawa. Wrocław: Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa, 2016,  33,  s. 46-53.  +

 • Wojtucki, Daniel. Zobniów, Stanisław. Pomniki dawnego prawa na pograniczu polsko-czeskim, Wrocław: 2007.  +

 • Wrzesiński, Szymon. Lwóweckie zabytki pokutne.  Gościniec Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 2006, 1 (22),  s. 153-154. +

 • Wrzesiński, Szymon.  Pomniki bólu i śmierci. Zabytki dawnego prawa na ziemiach polskich. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika, 2009.  +


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz